Romana beauty industry s.r.o., IČO: 09775129, se sídlem Maiselova 60/3, Josefov, 110 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 342380 může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 22. Prosincu 2020, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. Rbeauty zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.

 

Na základě souhlasu zpracovává Rbeauty osobní údaje především pro následující účely:

Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

 

Bez souhlasu zákazníků, na základě oprávněného zájmu Správce, zpracovává Rbeauty osobní údaje především pro následující účely:

 

Salony Romana Beauty Industry

V prostorách našich prodejen můžeme provozovat kamerové systémy za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod. Při vstupu do monitorovaného prostoru jsou zákazníci o tomto monitorování informováni zákonným způsobem. Kamerové záznamy si ponecháváme zásadně po dobu 14 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.

 

Zákaznická linka Romana Beauty Industry

Hovory zákaznické linky společnosti Romana Beauty Industry jsou nahrávány za účelem zvyšování kvality našich služeb a udělání rezervace pro další navštěvy. Na toto nahrávání jsou zákazníci předem upozorněni. Záznam ze zákaznické linky si ponecháváme zásadně po dobu 30 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.

 

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává Romana Beauty Industry osobní údaje především pro následující účel:

 

Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace.

Komu mohou být údaje poskytnuty?

 

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 

V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost Romana Beauty Industry Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti Romana Beauty Industry jsou pečlivě vybírá ni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.

Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.

Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jak zajišťuje Romana Beauty Industry ochranu osobních údajů?

 

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Romana Beauty Industry má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.