Menu
Váš košík

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 Podmínky používání a obchodní podmínky webu rbeauty-industry.eu


1. Údaje o provozovateli

Webové stránky na doméně https://rbeauty-industry.eu jsou vytvořené a provozované společností Romana beauty industry s.r.o. se sídlem Maiselova 60/3, Josefov, 110 00 Praha, IČO: 09775129, DIČ: CZ09775129, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 342380.

Kontaktní údaje:


Telefon: +420732637609

E-mail: romanaluxio@gmail.com


2. Obsah stránek a aplikace

Stránky slouží jako hlavní stránka salonu Romana Beauty Industry a e-shop, který nabízí parfémy, kosmetické výrobky a příslušenství. Přístup na stránky je zdarma a volně přístupný všem, některé části mohou vyžadovat vytvoření osobního účtu.


3. Ochrana osobních údajů a cookies

Romana beauty industry s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků v souladu s GDPR. Registrované zpracování osobních údajů u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou uvedeny na webu.


4. Duševní vlastnictví4.1. Stránky a aplikace

 

Stránky stejně jako každý software s nimi nezbytně používaný, mohou obsahovat důvěrné informace, jakož i údaje podléhající ochraně práva duševního vlastnictví. A proto jsou, pokud není uvedeno jinak, autorská práva k těmto dokumentům a veškerá data jakéhokoliv druhu obsažená na stránkách a v aplikaci a každý jejich prvek (obrázky, ilustrace, zvuky, texty, grafické prvky, dokumenty), včetně programů, databází a newsletterů (dále jen «obsah»), výhradním vlastnictvím Rbeauty či jiné společnosti ze skupiny, do níž Rbeauty patří. Rbeauty nepostupuje jakékoliv licence nebo práva kromě samotného práva navštívit stránky.

Částečné nebo úplné napodobování obsahu stránek je povoleno výhradně pro informativní účely osobního a soukromého využití, veškeré reprodukce a používání pořízených kopií pro jiné účely, ať už v jakékoliv formě, je výslovně zakázáno. Je rovněž zakázáno kopírovat, pozměňovat a vytvářet odvozená díla, skládat je a rozebírat (s výjimkou případů upravených zákonem), prodávat, udělovat, poskytovat podlicence nebo převádět jakýmkoliv způsobem jakákoliv práva vztahující se k obsahu. Je zároveň zakázáno pozměňovat celý obsah nebo jeho část, a to především pokud jde o software, nebo používat pozměněné programové verze zejména za účelem získání nepovoleného přístupu ke službám a získání přístupu na stránky jiným možným prostředkem, než je rozhraní poskytované návštěvníkům za tímto účelem společností Romana Beauty Industry.


4.2. Značky

 

Romana beauty industry s.r.o., IČO: 09775129, se sídlem Maiselova 60/3, Josefov, 110 00 Praha (dále jen «Romana Beauty Industry»), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 342380, je vlastníkem značky Rbeauty a jejích log.

 


5. Chování návštěvníků


Každý návštěvník používající internet odpovídá za respektování a vhodné nakládání s právy ostatních uživatelů internetu.

 

Z tohoto titulu návštěvník, který vstupuje na Stránky, nesmí zejména :

- nahrávat na stránky, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem nezákonný, poškozující, vyhrožující, urážlivý, obtěžující, trestný, hanlivý, vulgární, obscénní obsah, nebo obsah odporující dobrým mravům, který působí újmu na soukromí určité osoby, včetně jeho práva na dobré jméno, či zakázaný, nezdvořilý nebo šokující obsah z hlediska rasového, etnického nebo jiného;

- nahrávat na stránky nebo do aplikace, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem reklamní nebo propagační podklady, které nejsou vyžádány nebo ani nejsou povoleny, reklamní tiskoviny, klamavé informace, mailingy nebo jakékoliv jiné formy vybízení;

- nahrávat na stránky nebo do aplikace, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem veškeré prvky obsahující softwarové viry nebo jiné kódy, soubory nebo informatické programy vytvořené pro přerušování, ničení, nebo omezování funkčnosti veškerých softwarů nebo hardwarů nebo telekomunikačních zařízení;

- narušovat nebo přerušovat chod stránek nebo aplikace nebo serverů či sítí připojených na stránky nebo aplikaci nebo porušovat požadavky, postupy, pravidla nebo předpisy sítí připojených na stránky nebo aplikaci;

- snažit se narušovat služby jakéhokoliv uživatele, poskytovatele, nebo sítě, což zahrnuje, aniž by tento výčet byl vyčerpávající, vystavování stránek, vytváření přetížení, zahlcení serveru, přeplnění e-mailové schránky nebo také falšování záhlaví balíčku informací protokolu TCP/IP nebo jakékoliv jiné informativní části záhlaví, která se nachází u každého emailu;

- snažit se o přístup k datům, která nejsou určena návštěvníkovi, nebo vstupovat na jiný server/účet, na který nemá návštěvník povolený přístup;

- snažit se zjišťovat, zkoumat nebo zkoušet zranitelnost systému nebo sítě nebo nějakým způsobem ohrožovat bezpečnostní nebo identifikační opatření bez předchozího povolení;

- přisvojovat si neoprávněně totožnost jiné osoby;

- provádět nezákonnou činnost nebo jakoukoliv jinou činnost, která by byla na újmu práv Sephora nebo jejích dodavatelů, partnerů, distributorů, oznamovatelů nebo každého jiného návštěvníka, nebo k tomu navádět třetí osobu;

- předávat nebo přenášet (a to jakýmkoliv možným způsobem) informace nebo odvozené programy stránek, zejména do jiných zemí nebo některým cizím státním příslušníkům v rozporu s tuzemskými či mezinárodními zákony a předpisy.

 

Každý návštěvník uznává globální povahu internetové sítě a zavazuje se, že bude dodržovat veškerá národní i mezinárodní pravidla a postupy, které se týkají chování na internetu a obsahu na něm přijatelném, a zejména veškeré platné zákony týkající se přenosu technických dat.

 

Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu může Rbeauty bez předchozího upozornění použít kterýkoliv prostředek umožňující ukončení používání stránek a/nebo aplikace návštěvníkem nebo jakékoliv služby Rbeauty v případě jednání porušujícího tyto podmínky používání, aniž by bylo dotčeno právo na odškodnění, které si Rbeauty vyhrazuje požadovat po návštěvníkovi v případě nedodržování všeobecných podmínek používání stránek. Rbeauty může kdykoli ukončit či omezit přístup návštěvníka na stránku nebo do aplikace, zejména jestliže:

(a) návštěvník používá stránky a/nebo aplikaci v rozporu s těmito podmínkami používání;

(b) Rbeauty má důvodné podezření, že návštěvník používá stránky a/nebo aplikaci v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

(c) návštěvník používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit oprávněné zájmy Rbeauty;

(d) návštěvník zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci stránek a/nebo aplikace nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data stránek a/nebo aplikace;

(e) návštěvník naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod stránek a/nebo aplikace nebo data na nich uložená.


6. Odpovědnost


6.1 Přístup a fungování stránek a aplikace

 

Je záležitostí každého návštěvníka, aby použil takové informační a telekomunikační prostředky, které umožňují přístup na stránky, a měl potřebné znalosti k používání internetu a přístupu na stránky a aplikaci. Náklady na připojení a vybavení, které jsou spojené s přístupem na internet a použití stránek Rbeauty, si návštěvník hradí sám.

 

Návštěvník používá stránky a aplikaci na vlastní riziko a nebezpečí. Rbeauty nemůže být odpovědná za žádnou škodu, která by návštěvníkovi mohla vzniknout v důsledku užívání stránek a/nebo aplikace. Kromě toho Sephora odmítá jakoukoliv odpovědnost za nepřímé škody bez ohledu na jejich příčiny, důvody, původ, povahu nebo důsledky, a to zejména za náklady, které mohou plynout z nabytí zboží nabízeného na stránkách a nebo v aplikaci, za ušlý zisk, ztrátu klientely, dat nebo jakékoliv jiné ztráty nehmotného majetku, k nimž může dojít z důvodu přístupu kohokoliv na stránky a/nebo aplikaci nebo také z nemožnosti přístupu na ně nebo z důvěry dané jakékoliv informaci, přímo nebo nepřímo vycházející ze stránek nebo aplikace.

 

6.2 Omezení odpovědnosti 

 

Stránky a aplikace obsahují informace pocházející od třetích osob a odkazy na jiné internetové stránky. Rbeauty nekontroluje správnost těchto informací ani jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůže být Rbeauty v žádném případě odpovědná za škody vyplývající z používání, přístupu nebo neschopnosti používat tyto informace třetích osob, stejně tak nemůže odpovídat za obsah ostatních internetových stránek. Rbeauty  nemůže poskytovat žádnou záruku, ani implicitní ani explicitní, zejména co se týká integrity, přesnosti, aktuálnosti, nefalšování, dostupnosti, důvěrnosti, nebo úplnosti informací, produktů, příslušenství nebo služeb, které se objevují na stránkách a/nebo v aplikaci, ani za odpovídající využití, které s tím má návštěvník v úmyslu provést.

 

Jakákoliv stížnost ze strany návštěvníka vůči Rbeauty musí být podána do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti.7. Změny podmínek

Romana beauty industry s.r.o. si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat podmínky používání bez předchozího upozornění. Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici na webu.


8. Rozhodné právo

Podmínky používání a obchodní podmínky se řídí českým právem. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.


9. Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelé mají právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI) nebo platformy pro řešení sporů online.


Kontaktní údaje ČOI:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz


10. Obchodní podmínky


10.1. Vymezení vztahu obchodních podmínek ke kupní smlouvě

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky.


10.2. Údaje o jazycích

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


10.3. Označení zboží a popis hlavních vlastností

Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny u každého produktu na webu.


10.4. Proces uzavírání smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím webu, potvrzením objednávky e-mailem.


10.5. Cena zboží a náklady na dodání

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a dalších poplatků. Náklady na dodání jsou uvedeny zvlášť před odesláním objednávky.


10.6. Platební a dodací podmínky

Způsoby platby zahrnují platební kartu, bankovní převod.


10.7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky a postup jsou uvedeny na webu.

Reklamace10.8. Práva z vadného plnění

Kupující má práva z vadného plnění podle občanského zákoníku. Podmínky jsou uvedeny v Reklamačním Řádu na webu.


10.9. Rozhodné právo

Obchodní podmínky se řídí českým právem a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.


Tento dokument představuje podmínky používání a obchodní podmínky pro webové stránky rbeauty-industry.eu. Doporučujeme pravidelné sledování aktualizací těchto podmínek.


V případě jakýchkoliv dotazů a informací můžete kontaktovat Zákaznický servis v České republice na telefonním čísle 732 637 609 (za cenu místního hovoru) v otevírací době Zákaznického servisu.